Биография

Доц. Димитър Райков: Ортотрипсия & Ехография на тазобедрени стави

Проф. д-р Димитър Райков получава своето медицинско образование във Варна и Виена. От 1992 г. до настоящия момент практикува в Клиниката по ортопедия и травматология към Медицинския университет – Варна. През м. юни 2008 г. успешно защитава дисертация на тема „Екстракорпорална шоково вълнова терапия при лечение на травми и заболявания на крайниците” и придобива научно звание ” доктор по медицина”. През 2010 г. е хабилитиран като доцент към Катедра по ортопедия и травматология на МУ- Варна.

Участия в европейски и световни научни форуми в Канада, Гърция, Унгария, Австрия, Швеция, Словения, Португалия, САЩ и Франция по хирургия на ръка, микрохирургия, екстракорпорална шокова вълнова терапия (ортотрипсия).

Проф. д-р Райков е член на Българската ортопедично – травматологична асоциация (BOTA) и на управителния съвет на секцията по Детска ортопедия към БОТА, регионален консултант по ортопедия и травматология, член на редакционния съвет на списание „Ортопедия и травматология”, член на Европейската асоциация на ортопедичните дружества – EFFORT, на Международната ортопедична организация по екстракорпорална шоково вълнова терапия ( ISMST), на Европейската федерация на дружествата по хирургия на ръка – (FESSH) на Световната организация по хирургия на ръката (IFSSH), на ISMUS – International Society for Musculoskeletal Ultrasound, активен участник в Българското сдружение ”Ултразвук в медицината”, секция „Ортопедия”, активен член-координатор за България на Американско Австрийска фондация (AAF) за работа и квалификация на медицински специалисти със седалище – Виена, Австрия. Доц. Райков има множество участия с изнасяне на доклади и постери в международни и национални конгреси, конференции и симпозиуми в Канада, САЩ, Португалия, Унгария, Швеция, Полша, Македония, Мароко, Гърция, Словения, Дания, Австрия. Участвува в съвместни интердисциплинарни проучвания и публикации в областта на детска онкохематология, образна сцинтиграфска и ехографска диагностика в ортопедията и травматологията.​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *