Биография

Доц. Димитър Райков: Ортотрипсия & Ехография на тазобедрени стави

Проф.д-р Димитър Райков е ортопед-травматолог, заместник-ректор „Кариерно развитие“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и завеждащ клиника по Ортопедия и Травматология в УМБАЛ “Света Марина”. Проф. Райков прилага експертиза от дългогодишен опит в България и Австрия, споделя практика и представя екипа си на международни конференции в Канада, САЩ, Португалия, Унгария, Швеция, Полша, Мароко, Швейцария, Гърция, Словения и Дания.

Посвещава времето и вниманието си на своите студенти, колеги, пациенти, както и на екипа си от талантливи професионалисти в Клиниката по „Ортопедия и травматология“ в УМБАЛ „Св. Марина“ Варна.

Проф.д-р Димитър Райков е роден през 1963 г.  Завършва със златен медал I Езикова гимназия с преподаване на английски език – Варна и постъпва като студент по медицина в Медицинския университет, където следва в периода 1984-1990 г. След дипломирането си започва лекарска практика като   лекар в селски здравен участък.

В периода 1992-1994 г. работи като ортопед-травматолог в поликлинични центрове в гр. Варна. Постъпва на работа като ортопед -травматолог в спешен център – болница „Света Анна“- Варна през 1995 г. Специалността си по Ортопедия и травматология придобива през м. май 1997 г. След конкурс през 1997 г. е назначен като ординатор към Клиниката по ортопедия и травматология към Медицинския университет – Варна, а в последствие след конкурс е избран за  асистент.

През 2003-2007 завършва специализации в Австрия в следните области:

1: Ултразвукова диагностика и лечение на дисплазия на ТБС при деца – Stolzalpe AKH под ръководството на основателя на Mетода Graf, Dr.Reinghard Graf.

2: Aртроскопия на колянна става, ендопротезиране на ТБС и коляно, основи на гръбначната стабилизация, лечение на мускулоскелетни деформитети при деца – Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien

3: Екстракорпорална шоково вълнова терапия в ортопедията –Stosswellenzentrum- Wien (Dr. Wolfgang Shaden), Австрия

Веднага след това въвежда придобитите знания и методи в България, помагайки на хиляди родители и деца да предотвратят изкривявания и тазобедрена дислокация; представя за първи път в България приложенията на екстракорпоралната шоково-вълнова терапия в Ортопедичната практика, която бързо набира популярност като алтернатива на инжекциозно и оперативно лечение.

​През 2008 г. успешно защитава дисертация на тема „Екстракорпорална шоково вълнова терапия при лечение на травми и заболявания на крайниците” и придобива научно звание ” Доктор по медицина”. През 2010 г. е хабилитиран като доцент към Катедра по ортопедия и травматология на МУ- Варна. През м. юни 2017г. защитава успешно дисертация на тема „ Консервативно лечение на вродено еквиноварусно ходило . Метод на Понсети – утвърден стандарт“, като за това му е присъдено НЗ „Доктор на науките“ . През м. февруари 2018г.   заема  Академична длъжност „Професор“.
 
Проф.Райков отдава време и ресурси в споделянето на своята експертиза, бъдейки ментор и научен ръководител на ортопеди-травматолози, които са в началото на своето професионално развитие. През 2023г. с пълно мнозинство бива избран за заместник-ректор „Кариерно развитие“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.
 
Основните професионални интереси и специализации на проф. Райков са в следните области:
ултразвукова диагностика и лечение на дисплазия на ТБС при деца – Stolzalpe AKH( Dr. Reinghard Graf) – Австрия; Aртроскопия на колянна става, ендопротезиране на ТБС и коляно, основи на гръбначната стабилизация, лечение на мускулоскелетни деформитети при деца – AKH Wien, Universitätsklinikum; Екстракорпорална шоково вълнова терапия в ортопедията –Stosswellenzentrum- Wien (Dr. Wolfgang Shaden), Австрия; остеосинтеза при фрактури на костите при деца и възрастни.
 

Публикации

Член на

Проф. Райков е член на Българската ортопедично – травматологична асоциация (BOTA), на управителния съвет на секцията по Детска ортопедия към БОТА, Заместник председател на Дружество за лечение на болестите на ходилото; член на Европейската асоциация на ортопедичните дружества – EFFORT, на Международната ортопедична организация по екстракорпорална шоково вълнова терапия (ISMST), на Европейската федерация на дружествата по хирургия на ръка – (FESSH), на Световната организация по хирургия на ръката (IFSSH), на ISMUS – International Society for Musculoskeletal Ultrasound; член на управителния съвет на Българското сдружение ”Ултразвук в медицината”- секция „Ортопедия”; регионален консултант по ортопедия и травматология за Североизточна България, член на редакционния съвет на списание „Ортопедия и травматология”, член-координатор за България на Американско Австрийска фондация (AAF) за работа и квалификация на медицински специалисти със седалище – Виена, Австрия. 
 
Проф. Райков има множество участия с изнасяне на доклади и постери в международни и национални конгреси, конференции и симпозиуми в Канада, САЩ, Португалия, Унгария, Швеция, Полша, Македония, Мароко, Гърция, Словения, Дания, Австрия. Участвува в съвместни интердисциплинарни проучвания, проекти и публикации в областта на детска онкохематология, образна сцинтиграфска и ехографска диагностика в ортопедията и травматологията. Автор е на монография със заглавие “Ентезопатии в ортопедичната практика“. Председател е на държавна изпитна комисия по специалността Ортопедия и травматология, рецензент е на 7 монографии, ръководител е на 15 докторанти, 8 от които подлежат на докторантска защита през следващите 2 години.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *